MURATHAN KÖSEM
  Beşeri coğrafya
 
 TANIM VE KAVRAMLAR
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: Aslında ekonomik coğrafyanın konusunu meydana getiren olay ve olguların insanlar tarafından meydana getirildiği dikkate alındığında, coğrafyanın bu bölümüne "beşeri coğrafya" denilmesi de doğru olur. İnsanın yaşama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile ilişkileri ve birbirlerine karşılıklı tesirlerini araştırıp inceleyen bu bilim dalıdır.
İnsanın yaşadığı çevre ile ilişkilerinin incelenmesi ve insanın mekânı nasıl kullandığı ve düzenlediği bir fonksiyonel bütünlük içinde ele alınan bir bilim, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir.
 
     Nüfus Coğrafyası:
Nüfusun çeşitli özelliklerini ve sayısını, Nüfusun dağılışını ve buna etki eden faktörleri, nüfus hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarını, nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve çözümlerini inceleyen coğrafya koludur.

       Konuları
: Nüfusun sayısı (Miktarı- nüfus Sayımları ve özellikleri ile tipleri, Dünyada nüfus sayımları, ülkemizde nüfus sayımları), Nüfusun özellikleri ( Yaş, cinsiyet, eğitim, ekonomik ve kültürel durumu), Nüfus artışı (Nüfus Büyümesi, Nüfus Artış Hızı, Nüfus Artış Oranı), Nüfusun dağılışı ve dağılışa etki eden faktörler, Nüfus hareketleri ( göçler- göçler ve sebepleri, etkileri ve sonuçları, göçlerin dünya nüfusuna olumlu ya da olumsuz etkileri, göçlerin ülke açısından özellikleri ), Nüfus hareketlerinin ortaya koyduğu sorunlar.

           Yerleşme Coğrafyası:
İnsanların yeryüzüne nasıl yerleştiklerini, yerleşmelerin nasıl geliştiklerini, hangi tür doğal ve beşeri etkiler altında kaldıkları, yapı tipleri ve yapılarda hangi malzemeleri kullandıkları, yerleşme tipleri, özellikleri dağılış ve fonksiyonlarının incelendiği coğrafya koludur.
Konuları: Yerleşme kavramı, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrımı, sürekli ve dönemlik yerleşmeler, yerleşmenin sınırları, yerleşmeleri etkileyen faktörler, yerleşme tarzları, meskenler, meskenlerin bulunuşuna şekline yapı malzemesine planlarına etki eden faktörler, ilkel meskenler, taş, kerpiç, ahşap, karma malzemeli ve teknolojik malzemeden yapılmış meskenler, bunların yeryüzünde dağılışları. Başlıca kırsal ve kentsel yerleşmeler ile bunların özellikleri, dağılışları, problemleri.

 
Tarım Coğrafyası: İnsanların yerleşik hayata geçtikten sonra hangi tarımsal faaliyetlerde bulunduklarını, tarımı etkileyen faktörleri, tarım ürünlerinin neler olduğu ve nerelerde hangi şartlarda yerleştikleri gibi konular yanında hayvancılık(balıkçılık) ve ormancılık faaliyetlerinin tümünü konu alan bilim dalıdır.
 
    Sanayi Coğrafyası: Sanayi etkinliklerinin neler olduğunu, sanayinin gelişme dönemlerini, nasıl kurulup geliştikleri ve kuruluşlarında etkili olan faktörleri, sanayi kuruluşlarının dağılışlarını, nerelerde ve neden yoğunlaştıkları, sanayi tesislerinin üretimlerini, pazarlama olanakları ve ekonomiye katkılarını inceleyen bilim dalıdır.

      Turizm Coğrafyası:
Turizm olanaklarının neler olduğunu, turizm etkinliklerinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayılarını, bu etkinliklerin ekonomiye katkılarını, turizmde planlama ve politika sorunlarını, ülkelerin gelişiminde ve ilişkilerinde ne türü roller oynadığını konu alarak inceleyen bilim dalıdır.    
 
   Ulaşım Coğrafyası: Ekonominin can damarları olan hava, kara ve deniz ulaşımını çeşitli yönleriyle ele alarak incelemek, ulaşımın gelişimi, ulaşım türlerini, ulaşım yollarının dağılışını, hangi tür ulaşım türlerinin nerelerde geliştikleri, yeni gelişen ulaşım sistemlerinin neler olduğu, ulaşımın ekonomide yeri ve önemini inceleyen bilim dalıdır.
 
   Siyasi Coğrafya:  Jeopolitik teoriler, Ülkelerin veya bölgelerin jeopolitik ve Jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi, bunda etkili olan durağan ve durağan olmayan faktörleri ayrı ayrı ele alınarak değerlendiril Siyasi bölgelerin dağılımını,  Siyasi bakımdan neden önem kazandıklarının veya neden geri planda kaldıklarını, bunda etkili olan doğal beşeri ve ekonomik faktörleri inceleyen coğrafya koludur.
 
   Enerji Coğrafyası:  Enerji kaynaklarının neler olduğu,  kömür, petrol, hidroelektrik gibi klasik enerji  kaynaklarının yanında yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, jeotermal, gel-git, dalga v.s.) yeryüzündeki dağılışı, kullanım alanları bu kaynakların insanlık için önemi, enerji sorunları ve çevreyi etkilerini işleyen bilim dalı, coğrafya koludur.
 
     Ticaret Coğrafyası: Ticaret faaliyetlerinin oluşumu, başlıca ticaret faaliyetleri, ticareti etkileyen faktörler, ticaretin geliştiği ve gelişmediği alanlar ve nedenleri, ticaretin ekonomideki yeri ve önemi konularını işleyen coğrafya dalı.

 

Not: Beşeri coğrafya konuları ana başlık altında toplanmıştır.

 
  9093 ziyaretçi (18845 klik)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=